16.04.2020 – Πρόσκληση σε τακτική “δια περιφοράς” συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 12:00΄ – 14:00΄

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
logo-dimos100x100ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -6-
Αρ. Πρωτ.: -6138/82-
Φλώρινα, 16/04/2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ “δια περιφοράς” ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, που θα διεξαχθεί “δια περιφοράς” με τη χρήση τηλεφώνου και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας, για λόγους δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ. 40/20930/31-03-2020 του ΥΠΕΣ, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) και την παράγραφο 56 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στις 21 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 12:00΄ – 14:00΄, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα