Πρόσκληση στην Τακτική «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 25 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -19-

Φλώρινα, 21 Ιουλίου 2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ «ΜΕΙΚΤΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018) και την με αριθμό 488/35496/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020) στην Τακτική «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 25 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. «Παράταση υλοτομίας των συστάδων 2β1 και 3β δάσους Πολυποτάμου», Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
 2. «Ανάθεση για υλοτομία των συστάδων 4β, 6β, 6γ και 8γ δασοκτήματος Αλώνων”», Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
 3. «Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών Αλώνων σε ΔΑΣΕ», Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
 4. «Παράταση υλοτομίας της συστάδας 6θ δάσους Ακρίτα», Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
 5. «Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών συστάδας 5γ δασοκτήματος Άνω Κλεινών σε ΔΑΣΕ», Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
 6. «Έγκριση πρακτικού τ 1ης Συνεδρίασης της Πενταμελούς Επιτροπής Δήμου Φλώρινας (της παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021)», Εισηγητής ο κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Πενταμελούς Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.
 7. «Επιλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2022», Εισηγήτρια η κα Χαρούλα Βοζινίδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 8. «Ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας», Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 9. «Σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2023», Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 10. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης ¨Υπηρεσίες έκδοσης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την κοπή δέντρων στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Φλώρινας¨», Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 11. «Έγκριση της με αριθμό 44/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με την ΣΤ’ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας», Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α., σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.
 12. «Έγκριση της με αριθμό 45/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με Απολογιστικά στοιχεία Β΄ τριμήνου 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας», Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α., σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.
 13. «3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2023», Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓ. ΧΑΤΖΙΟΣ

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα