Πρόσκληση σύγκλησης στην κατεπείγουσα Ειδική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 28 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄ μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -37-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΙΚΗ «ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018) και την με αριθμ. 380/39456/15-06-2022 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020) στην κατεπείγουσα Ειδική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 28 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄ μ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. «Σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2024 και την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Φλώρινας οικονομικού έτους 2024»
    Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Ο λόγος του κατεπείγοντος χαρακτήρα του 1ου και μοναδικού θέματος έγκειται στο γεγονός ότι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. δεδομένων των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας αξιολόγησης, είναι απολύτως αναγκαία η προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διαπιστώσεις, ώστε κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αποφευχθεί η αναπομπή του προϋπολογισμού και να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του ελέγχου του και η επικύρωσή του το συντομότερο δυνατόν, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο νόμο ήτοι 31/12/2023.

Ο κος Ν.Μ. Δημοτικός Σύμβουλος, δεν προσκαλείται, σύμφωνα με την απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με ημερομηνία 16-03-2023.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓ. ΧΑΤΖΙΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα