Πρόσκληση σύγκλησης στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 02 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 10:30΄ π.μ. – 13:30΄ μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -28-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς» με τη χρήση τηλεφώνου και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας, σύμφωνα την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και την με αριθμ. 488/35496/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στις 02 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 10:30΄ π.μ. – 13:30΄ μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με:

 1. «Σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2023»
  Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 2. «Λήψη εκ νέου απόφασης σχετικά με ¨Έγκριση της με αριθμό 57/2023 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην δεύτερη τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2023¨» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 153/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας)
  Εισηγητής ο κος Μιχαήλ Χάτζιος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
 3. «Λήψη εκ νέου απόφασης σχετικά με ¨Έγκριση της με αριθμό 58/2023 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην δεύτερη Τροποποίηση της εισηγητικής έκθεσης με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, για το 2023¨» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 154/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας).Εισηγητής ο κος Μιχαήλ Χάτζιος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
 4. «Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών Ακρίτα σε ΔΑΣΕ»
  Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

Ο λόγος του κατεπείγοντος του 1ου θέματος έγκειται στο γεγονός της απόδοσης από τους ΚΑΠ της 2ης δόσης για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για την άμεση κάλυψη των αναγκών μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Προγράμματος καθώς και τις δαπάνες που έχουν προκύψει για προμήθειες και υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Φλώρινας. Για τα 2 και 3 θέματα, ο κατεπείγων χαρακτήρας έγκειται στο γεγονός ότι στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού περιέχονται λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης που αφορούν μισθοδοσίες καθώς και πληρωμές που πρέπει να καταβληθούν άμεσα. Τέλος, για το 4ο θέμα, το γεγονός ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία και ο δασικός συνεταιρισμός να προβεί στην ξύλευση για την άμεση κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Ακρίτα.
Ο κος Ν.Μ. Δημοτικός Σύμβουλος, δεν προσκαλείται, σύμφωνα με την απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με ημερομηνία 16-03-2023.

Παρακαλείστε όπως:

 • Η ψήφος σας (θετική, αρνητική ή αποχή από την ψηφοφορία με δήλωση «παρών»), να αποστέλλεται είτε εγγράφως, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ds@cityoflorina.gr, είτε με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στον αριθμό 6985771215, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.
  Σημειώνεται ότι η μη αποστολή της ψήφου ή της δήλωσης αποχής από την ψηφοφορία, με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους και κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, καθιστά το μέλος ΑΠΟΝΤΑ.
 • Αιτιολογίες καταψήφισης ενός θέματος, τυχόν απόψεις για ένα θέμα της συνεδρίασης και κάθε άλλο κείμενο, να κατατεθεί έγκαιρα στο γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα Τ.Κ. 53100 εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο γραφείο του Δημοτικού συμβουλίου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ds@cityoflorina.gr
  Η με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους αποστολή της ψήφου ή τοποθέτησής σας αποδεικνύει τη συμμετοχή σας στην «δια περιφοράς» συνεδρίαση και επομένως δεν απαιτείται η υπογραφή των πρακτικών της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓ. ΧΑΤΖΙΟΣ

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα