Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 15Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -12-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ «ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018) και την με αριθμό 488/35496/25-04-2023εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 3/2024) στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 15Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας λόγω κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΠΑΠΑ και της λύσης της ΚΕΔΗΦΛΩ» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 158/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας), Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.
  2. «Έκτακτη κάρπωση καυσοξύλων από τις συστάδες 2α, 3α και 4γ δάσους Αλώνων λόγω χιονοθλασιών», Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
  3. «Ανάθεση για υλοτομία της συστάδας 1β του Δημοτικού δάσους Κρατερού σε ΔΑΣΕ», Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
  4. «Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών Κρατερού σε ΔΑΣΕ», Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
  5. «Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών Λεπτοκαρυών σε ΔΑΣΕ», Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
  6. «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Φλώρινας και Δήμου Πρεσπών για τη δημιουργία ¨ΑΝΤΕΝΑΣ¨ στο πλαίσιο της πράξης: ¨Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φλώρινας¨ με Κωδικό ΟΠΣ 6002753 στο Πρόγραμμα ¨Δυτική Μακεδονία 2021-2027¨», Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
  7. «Καθορισμός αντιτίμου συμμετοχής αθλουμένων για το πρόγραμμα ¨Άθληση για Όλους¨ περιόδου 2023 – 2024», Εισηγητής κος Νικόλαος Κωνσταντινίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της καςΑφροδίτης Κεσίδου, Διευθύντριας τηςλυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
  8. «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην πόλη της Φλώρινας (όπισθεν 1ου Λυκείου Φλώρινας – οικία Μ*» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 138/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας), Εισηγητής Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.
  9. «Επέκταση δικτύου στην Δ.Κ. Νίκης» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 111/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας), Εισηγητής Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

Ο κος Ν.Μ., Δημοτικός Σύμβουλος, δεν προσκαλείται στη συνεδρίαση, σύμφωνα με την με Α.Π. Εμπ. 4/16-03-2023 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και το με Α.Π. Εμπ. 1/02-01-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Φλώρινας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΑΡΑΓΓΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα