Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 16 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -1-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ«ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ»ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018) και την με αριθμό 488/35496/25-04-2023εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020 και 87/2023) στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 16 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1.  «Διατήρηση του χώρου των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας», Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Μαραγγός, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
 2.  «Ανάκληση της με αριθμό 201/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και λήψη νέας απόφασης σχετικά με την ένταξη στο Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Φλώρινας και των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς πολιτών που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς οικονομικά κοινωνικές ομάδες», Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
 3. «Ανάκληση της με αριθμό 202/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και λήψη νέας σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Φλώρινας 2023 – 2024», Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
 4. «Ανάθεση για υλοτομία της συστάδας 2α του Δημοτικού δάσους Δημοτικής Κοινότητας Άνω Κλεινών Δήμου Φλώρινας σε ΔΑΣΕ», Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
 5. «Ορισμός αιρετού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την αντικατάσταση μελών της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς», Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
 6. «Αμοιβαία αλλαγή θέσης στη λαϊκή αγορά ημέρας Τετάρτηςτου Δήμου Φλώρινας», Εισηγητής κος Μιχαήλ Χάτζιος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 7. «Τροποποίηση της με αριθμό 274/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικά με τον ορισμό μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Φλώρινας», Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δανιήλ Στεφανόπουλου, Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Φλώρινας.
 8. «Έγκριση της με αριθμό 52/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του καταργημένου Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Έκθεση ελέγχου ισολογισμού απογραφής έτους 2018 Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή», Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Διευθύντριας του καταργημένου Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.
 9. «Έγκριση της με αριθμό 72/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του καταργημένου Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Έκθεση ελέγχου ισολογισμού απογραφής έτους 2019 Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή», Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Διευθύντριας του καταργημένου Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.
 10. «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φλώρινας στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας», Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 11. «Σχετικά με τη συγκρότηση τριμελών Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του άρθρου 221 παρ.3 και παρ. 11β και 11δ του Ν. 4412/2016 και άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, για το έτος 2024», Εισηγητής κος Αθανάσιος Μπέλτσος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 12. «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης κινητών-ακινήτων, για το έτος 2024», Εισηγητής κος Αθανάσιος Μπέλτσος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 13. «Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης κινητών του Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2024», Εισηγητής κος Αθανάσιος Μπέλτσος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της καςΜελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 14. «Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2024», Εισηγητής κος Αθανάσιος Μπέλτσος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 15. «Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2024», Εισηγητής κος Αθανάσιος Μπέλτσος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 16. «Από κοινού λύση της σύμβασης μίσθωσης των με αριθ.13,17,47,56,57 και 59 καταστημάτων της Δημοτικής αγοράς λόγω διακοπής εργασιών της επιχείρησης», Εισηγητής κος Αθανάσιος Μπέλτσος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 17. «Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς τον Περιφερειάρχη για την άρση κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Φλώρινας λόγω ασύμφορου κυκλοφορίας τους», Εισηγητής κος ΚωνσταντινόςΡόζας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κουΙωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και ΠεριβάλλοντοςΔήμου Φλώρινας.
 18. «Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου Φλώρινας, που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06)», Εισηγητής κος Κωνσταντινός Ρόζας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας.
 19. «Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπανών για έξοδα κηδείας Δημάρχων, Προέδρων Κοινοτήτων και αιρετών έτους 2024», Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 20. «Έγκριση παροχής επιχορηγήσεων του Δήμου Φλώρινας σε πολιτιστικούς, αθλητικούς και λοιπούς συλλόγους και φορείς, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 5, του Ν. 5043/2023 και δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2024», Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αθανάσιου Κάτη, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας.
 21. «Ορισμός μελών Διαχειριστικής Επιτροπής Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον & την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Μελίτης», Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 22. «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Φλώρινας, Δήμου Φλώρινας, Νομού Φλώρινας επί της οδού Τζουμαΐας στο ΟΤ που περιβάλλεται από τις οδούς Τζουμαΐας – Ολυμπιάδος – Περιστερίου» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 58/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας), Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Μαραγγός, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Σοφίας Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδημάρχου Φλώρινας και Προέδρου της καταργημένης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
 23. «Εκμίσθωση ακινήτου έκτασης Ε= 21.704,33 τ.μ. ιδιοκτησίας Δήμου Φλώρινας στην θέση ΑΧΛΑΔΑ 1 της Κοινότητας Αχλάδας για την κατασκευή ενός Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 61/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας), Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Μαραγγός, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Σοφίας Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδημάρχου Φλώρινας και Προέδρου της καταργημένης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
 24. «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον κο Γ.Ν. του Ν., στη Φλώρινα επί της οδού Μεγαρόβου 2» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 62/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας), Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Μαραγγός, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Σοφίας Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδημάρχου Φλώρινας και Προέδρου της καταργημένης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
 25. «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην κα Α.Γ., στη Φλώρινα επί της οδού Θηβών 4, για τους ζυγούς μήνες και επί της οδού Θηβών 11 για τους μονούς μήνες» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 63/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας), Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Μαραγγός, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Σοφίας Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδημάρχου Φλώρινας και Προέδρου της καταργημένης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
 26. «Μεταβίβαση αρμοδιότητας στη Δημοτική Επιτροπή», Εισηγητής κος Αθανάσιος Μπέλτσος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 27. «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας σε Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ ΑΕ», Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Ρόζας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 28. «Τροποποίηση κανονισμών λειτουργίας εμπορικών δραστηριοτήτων», Εισηγητής κος Μιχαήλ Χάτζιος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Ο κος Ν.Μ., Δημοτικός Σύμβουλος, δεν προσκαλείται στη συνεδρίαση, σύμφωνα με την με Α.Π. Εμπ. 4/16-03-2023 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και το με Α.Π. Εμπ. 1/02-01-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Φλώρινας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΑΡΑΓΓΟΣ

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα