Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στη 01 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -20-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ «ΜΕΙΚΤΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018) και την με αριθμό 488/35496/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020) στην Τακτική «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στη 01 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.«Σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2023»

Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

2.«Καταβολή απόδοσης χρηματοδότησης ποσού 108.371,98 € προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας από το Δήμο Φλώρινας, για την  κάλυψη του διοικητικού και λειτουργικού κόστους (όπως μισθολογική δαπάνη προσωπικού, καύσιμα και συντήρηση οχημάτων, εξοπλισμός, αναλώσιμα κλπ.) του Προγράμματος ¨ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ¨ για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2023 – Απρίλιος 2023, έχοντας υπόψη ότι οι υπάλληλοι του ως άνω Προγράμματος ανέλαβαν υπηρεσία στο Δήμο Φλώρινας στις 21/04/2023»

Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

3.«Εισήγηση για διαγραφή χρεών οφειλετών  από  τους βεβαιωτικούς καταλόγους οικονομικού έτους 2023 Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

4.«Λήψη απόφασης για έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Φλώρινας και Δήμου Πρεσπών για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών τους ορίων (άρθρο 99 Ν. 3852/10)»

Εισηγητής ο κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓ. ΧΑΤΖΙΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα