Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 12Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -34-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ «ΜΕΙΚΤΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018) και την με αριθμό 488/35496/25-04-2023εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020) στην Τακτική «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 12Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. «Έγκριση της υπ’ αριθ. 05/2023 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Φλώρινας έτους 2024», Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας.
  2. «Αποζημίωση αιρετών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας», Εισηγητής κος Μιχαήλ Χάτζιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
  3. «Σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2023», Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
  4. «Ανάθεση για υλοτομία των συστάδων 2ε, 2ζ και 7θ του Δημοτικού δάσους Ακρίτα σε ΔΑΣΕ», Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
  5. «Παράταση υλοτομίας της συστάδας 1β δάσους Άνω Κλεινών», Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
  6. «Παράταση υλοτομίας των συστάδων 4α, 4γ και 4δ δάσους Ακρίτα», Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

Ο κος Ν.Μ. Δημοτικός Σύμβουλος, δεν προσκαλείται, σύμφωνα με την απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με ημερομηνία 16-03-2023.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κ.κ. συνάδελφοι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 488/35496/25-04-2023Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)» και συγκεκριμένα την παρ. Β Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου «Με το άρθρο 11 του ν. 5043/2023, θεσπίζεται η δυνατότητα το δημοτικό συμβούλιο να συνεδριάζει: δια ζώσης, στο κατάστημα της έδρας του δήμου ή μέσω τηλεδιάσκεψης, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή με μεικτό τρόπο, δηλαδή δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη. Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με έναν από τους δύο τελευταίους τρόπους (είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με μεικτό τρόπο) μπορεί να λάβει χώρα μόνο μία (1) φορά τον μήνα. Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, πρέπει να ορίζεται προθεσμία ενημέρωσης του προέδρου του συλλογικού οργάνου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, ως εκ τούτου παρακαλούνται οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης και όχι με φυσική παρουσία, όπως μας ενημερώσουν τηλεφωνικά, τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης, στα τηλέφωνα: 6985771215 – Χάτζιος Μιχαήλ, 2385351020 – Φίλιου Φανή και 2385351039 – Πολυδωρόπουλος Ηλίας. Για τους συναδέλφους οι οποίοι θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, ο σύνδεσμος (link) με τον οποίο θα συνδεθείτε και θα συμμετάσχετε στη συνεδρίαση είναι ο: https://michalisxatzios.my.webex.com/meet/michalis.xatzios
Τη συνεδρίαση μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το κανάλι του Δήμου Φλώρινας στο youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFUiHxymvhWnKDmDGnyoFdA.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓ. ΧΑΤΖΙΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα