Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 13 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -32-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ «ΜΕΙΚΤΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018) και την με αριθμό 488/35496/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020) στην Τακτική «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. «Σχετικά με εξαίρεση κατάργησης – λύσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ163/06.10.2023 τεύχος Α΄)»
  Εισηγητής κος Παντελής Γεωργιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Αφροδίτης Κεσίδου, Διευθύντριας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
 2. «Έγκριση της απόφασης 79/2023 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην Πράξη αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες»
  Εισηγητής κος Παντελής Γεωργιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Αφροδίτης Κεσίδου, Διευθύντριας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
 3. «Έγκριση της με αριθμό 75/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας με θέμα ¨Έγκριση αιτιολογικής έκθεσης εξαίρεσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 52 του από την κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/06-10-2023)¨»
  Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.
 4. «Έγκριση της με αριθμό 64/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Θ΄ τροποποίηση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α.»
  Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.
 5. «Έγκριση της με αριθμό 68/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με τα Απολογιστικά στοιχεία Γ΄ τριμήνου 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας»
  Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.
 6. «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 59/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
  Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
 7. «Καθιέρωση 24ωρης απασχόλησης καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες στο πλαίσιο λήψης αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων κατά των χιονοπτώσεων και παγετού για το έτος 2024» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 60/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
  Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
 8. «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας έτους 2022» (σχετ. η με αριθμό 64/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
  Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

Ο κος Ν.Μ. Δημοτικός Σύμβουλος, δεν προσκαλείται, σύμφωνα με την απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με ημερομηνία 16-03-2023.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κ.κ. συνάδελφοι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 488/35496/25-04-2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)» και συγκεκριμένα την παρ. Β Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου «Με το άρθρο 11 του ν. 5043/2023, θεσπίζεται η δυνατότητα το δημοτικό συμβούλιο να συνεδριάζει: δια ζώσης, στο κατάστημα της έδρας του δήμου ή μέσω τηλεδιάσκεψης, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή με μεικτό τρόπο, δηλαδή δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη. Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με έναν από τους δύο τελευταίους τρόπους (είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με μεικτό τρόπο) μπορεί να λάβει χώρα μόνο μία (1) φορά τον μήνα. Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, πρέπει να ορίζεται προθεσμία ενημέρωσης του προέδρου του συλλογικού οργάνου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, ως εκ τούτου παρακαλούνται οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης και όχι με φυσική παρουσία, όπως μας ενημερώσουν τηλεφωνικά, τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης, στα τηλέφωνα: 6985771215 – Χάτζιος Μιχαήλ, 2385351020 – Φίλιου Φανή και 2385351039 – Πολυδωρόπουλος Ηλίας. Για τους συναδέλφους οι οποίοι θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, ο σύνδεσμος (link) με τον οποίο θα συνδεθείτε και θα συμμετάσχετε στη συνεδρίαση είναι ο: https://michalisxatzios.my.webex.com/meet/michalis.xatzios
Τη συνεδρίαση μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το κανάλι του Δήμου Φλώρινας στο youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFUiHxymvhWnKDmDGnyoFdA.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓ. ΧΑΤΖΙΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα