12.07.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στις 16 του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.

ethnosimo1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 38 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -15155/151 –

Φλώρινα, 12 Ιουλίου 2019
  
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Π ρ ο ς :
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας κ.κ. :
• Αλεξιάδης Νικόλαος
• Ευαγγέλου Νικόλαος
• Λουκάς Δημήτριος
• Δούμτσης Νικόλαος
• Τσορμπάρης Σωτήριος
• Καρυπίδης Νικόλαος
• Κωνσταντινίδης Ευστάθιος
• Παπασωτηρίου Σταύρος

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο.ΘΕΜΑ:«Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης / ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης – γνωμοδότηση κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ” Προμήθεια τροφίμων για το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, έτους 2019″».

2ο.ΘΕΜΑ:«Oρισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε Σχηματισμό Φακέλου, Σύνταξη Προτάσεων, Κατάθεση Προτάσεων & «σχετικών», Προσθήκη – Αντίκρουση των Προτάσεων & «σχετικών» των αντιδίκων, με σκοπό την υποστήριξη της ασκηθείσης εκ μέρους του Δήμου Φλώρινας Έφεσης (Τακτική Διαδικασία) με αριθμό κατάθεσης Έφεσης 36/2018 Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας και με αριθμό κατάθεσης 251/2018 Ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας κατά της με αριθμό 188/2018 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας (Τακτική Διαδικασία), Παράσταση στο Μονομελές Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας κατά την δικάσιμο της 18/09/2019, καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικασίμου και σε κάθε σχετική ενέργεια».

3ο.ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να γνωμοδοτήσει , επί της από 12/6/2019 αιτήσεως του Ν.Α του Γ. και του από 19/6/2019 εγγράφου του Ν.Γ σε σχέση με την υπ΄αριθμ. πρωτ:12162/2019 άδειας χρήσεως κοινοχρήστου χώρου εμβαδού 40,64 τ.μ στην παραποτάμια όχθη Σακουλέβα επί της οδού Λ. Ελευθερίας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από τον κ. Ν.Γ του Α. ».

4ο.ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε μελέτη της 276/2019 δικογραφίας και σύνταξη Σημειώματος Παροχής Εξηγήσεων ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Φλωρίνης διά του κ. Πταισματοδίκου Φλωρίνης την Πέμπτη 18η Ιουλίου 2019 ή σε οιανδήποτε κατόπιν χορηγήσεως προθεσμίας ορισθησομένη ημερομηνία για τον Ι. Β. του Ζ. και της Ε.»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

 
 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα