17.01.2019 – Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ.

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 6 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -995/25-
Φλώρινα, 17 Ιανουαρίου 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 21 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο.ΘΕΜΑ : «΄Εγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων -διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων» .

2ο.ΘΕΜΑ : « Έγκριση πρακτικού “Αποσφράγιση / έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης – γνωμοδότησης ανάθεσης του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου Φλώρινας 2018-2019″».

3ο.ΘΕΜΑ : «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης / ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης – γνωμοδότηση κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια υγρών καυσίμων ήτοι πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας και των Νομικών του Προσώπων”».

4ο.ΘΕΜΑ : «Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε μελέτη φακέλου, σύνταξη προτάσεων και τυχόν προσθήκης αντίκρουσης – Παράσταση Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Φλώρινας την 18/02/2019, καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικασίμου και σε κάθε σχετική ενέργεια, σε Αγωγή με αριθμό ΠΕΡ.Δ.43/2018 υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών), κατά του Δήμου Φλώρινας».

5ο.ΘΕΜΑ : «Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε δημιουργία φακέλου, για παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων, προσθήκης – αντίκρουσης κλπ, καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικασίμου και σε κάθε σχετική ενέργεια, σε Αγωγή του Ι. Ν. του Χ. με αριθμό καταχώρησης ΑΓ174/18.05.2017 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά του Δήμου Φλώρινας, η οποία θα συζητηθεί την 08 Φεβρουαρίου 2019, σύμφωνα με την με αριθμό ΚΛ 1634/16.11.2018 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα