17.11.2017 – Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομική ςΕπιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 21 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 79 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : – 22938/499 –
Φλώρινα, 17 Νοεμβρίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 21 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

1) Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων
2) Αναμόρφωση προϋπολογισμού
3) Έγκριση – δέσμευση πιστώσεων
4) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού των δαπανών υπέρ ΔΕΔΔΗΕ ύψους 33.185,36 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και απαλλαγή του υπολόγου
5) Έγκριση-δέσμευση πολυετούς δαπάνης για τη διενέργεια διαγωνισμού με τίτλο «παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δημοτικών κτιρίων δήμου Φλώρινας για τις δημοτικές ενότητες Μελίτης, Περάσματος & κάτω Κλεινών»
6) Έγκριση της υπ’ αριθ. 07/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2018».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα