27.06.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής στις 1 του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ σε τακτική συνεδρίαση

ethnosimo1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 35 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -13665/140-

Φλώρινα, 27 Ιουνίου 2019
  
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Π ρ ο ς :
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας κ.κ. :
• Αλεξιάδης Νικόλαος
• Ευαγγέλου Νικόλαος
• Λουκάς Δημήτριος
• Δούμτσης Νικόλαος
• Τσορμπάρης Σωτήριος
• Καρυπίδης Νικόλαος
• Κωνσταντινίδης Ευστάθιος
• Παπασωτηρίου Σταύρος

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 1 του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο.ΘΕΜΑ:«Εκ νέου γνωμοδότηση δικηγόρου επί συγκεκριμένων ερωτημάτων με βάση το αποφασιστικό σκέλος της με αριθμό 39/19 ΑΟΕ».

2ο.ΘΕΜΑ:«Επανάληψη ορισμού δικηγόρου για συζήτηση Αγωγής (διαδικασία μικροδιαφορών) λόγω ματαίωσης».

3ο.ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών για συγκρότηση Eπιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.221 παρ.11α του Ν.4412/ΦΕΚ 147 έτους 2019.

4ο.ΘΕΜΑ: «Έγκριση όρων Διενέργειας Δημοπρασίας Εκμίσθωση αγρών στις Τοπικές Κοινότητες Ν. Καυκάσου, Μεσοκάμπου, Τριποτάμου, Παπαγιάννη, Πρώτης, Νεοχωρακίου του Δήμου Φλώρινας ».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

 
 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα