15.06.2018 – Ειδική συνεδρίαση στις 30 Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο, και ώρα 11:00΄ πμ.

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -22-
Αρ. Πρωτ.: -10929/265-
Φλώρινα, 15 Ιουνίου 2018

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας (ΑΔΣ 178/2018), στις 30 Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο, και ώρα 11:00΄ πμ., σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 217, του Νόμου 3463/2006 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ και ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης.

  1. «Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2017»

Στην παρούσα Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση καλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Φλώρινας και οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ. ΣΕΡΙΔΗΣ

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα