Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 02 του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -17-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 2/2024 Δημοτικής Επιτροπής), στις 02 του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για την επιχορήγηση του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης «ΜΕΛΙΤΕΥΣ», για συμμετοχή σε τουρνουά ποδοσφαίρου, από 5 έως 7 Απριλίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για τη συνδιοργάνωση συνεδρίου του Δήμου Φλώρινας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, από 12 έως 14 Απριλίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού εξακοσίων Ευρώ (600,00€) για την επιχορήγηση της Ένωσης Φιλολόγων Φλώρινας για την πραγματοποίηση διαγωνισμού ορθογραφίας, στις 14 Απριλίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

4ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500,00€) για τη διοργάνωση του Δήμου Φλώρινας αναβίωσης του εθίμου «Λάζαρα», το Σάββατο 27 Απριλίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης / ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων ¨Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Φλώρινας¨ με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ ¨284494¨», (Εισηγητής ο κος Δανιήλ Στεφανόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του άρθρου 221 του Ν4412/2016).

6ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών προληπτικών καθαρισμών αυτοφυούς και δασικής βλάστησης (κλαδέματα) σε κοινόχρηστους και δασικούς δρόμους δημοτικού οδικού δικτύου σε ιδιώτες, έτους 2024 – Βεβαίωση αδυναμίας», (Εισηγητής ο κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδημάρχος Αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με σχετική εισήγηση του κου Δανιήλ Γ. Στεφανόπουλου, Αναπληρωτή Προϊστάμενου του Αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας).

7ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) για την αποζημίωση των μελών της Φιλαρμονικής για τις εμφανίσεις για το έτος 2024», (Εισηγήτρια η κα Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένη Δ/νσης του Πρώην ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας),

8ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση όρων Διενέργειας πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου , προς χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων», (Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

9ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση», (Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

Σημείωση: Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη της Επιτροπής να ενημερώνουν έγκαιρα την γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Βασίλειος Γιαννάκης
Δήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα