Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 11 του μηνός Ιουνίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -28-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 2/2024 Δημοτικής Επιτροπής), στις 11 του μηνός Ιουνίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροπαιούχου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», στις 13 Ιουλίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας και του Αθλητικού, Μορφωτικού, Πολιτιστικού Συλλόγου Τριποτάμου «Ο ΑΡΗΣ», στις 29 Ιουνίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Επιστροφή ποσού από ΤΑΠ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος».
(Εισηγητής ο κος Αλεξίου Κωνσταντίνου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

4ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: ¨Διαμόρφωση χώρων υγιεινής
στο ισόγειο του Διοικητηρίου (ΚΕΠ Δήμου Φλώρινας)¨».
(Εισηγητής ο κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας ¨Αποκατάσταση βλαβών 6ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Φλώρινας, λόγω σεισμού¨».
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας ¨Επισκευές οδοστρωσίας δημοτικών οδών και δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Φλώρινας¨».
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

7ο ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου ¨Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου νηπιαγωγείου Φλώρινας¨»
(Εισηγητής ο κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

8ο ΘΕΜΑ: «Επανεξέταση έγκρισης εξώδικου συμβιβασμού σχετικά με την αποζημίωση του κου Μ.Α του Β.».
(Εισηγητής ο Δρ Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας).

9ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση.».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

10ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Φλώρινας και να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας στις 13-6-2024 , ημέρα Πέμπτη και σε κάθε μετ΄ αναβολή , διακοπή ή ματαίωση, για την υπόθεση του Ε.Ι του Ε. κατά του Δήμου Φλώρινας για την εκδίκαση της αίτησης αναστολής του με αριθμ. πρωτ: 9617/6-3-2024 πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής».
(Εισηγητής ο κος Αλεξίου Κωνσταντίνου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

11ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για ανάγκες πυρασφάλειας για την αντιπυρική περίοδο έτους 2024».
(Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Δαουτοπούλου, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

12ο ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» 2024 – 2025».
(Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Δαουτοπούλου, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

13ο ΘΕΜΑ: «Σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Φλώρινας έτους 2024».
(Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

Σημείωση: Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη της Επιτροπής να ενημερώνουν έγκαιρα την γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Βασίλειος Γιαννάκης
Δήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα