Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 18 του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -20-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 2/2024 Δημοτικής Επιτροπής), στις 18 του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγουσα περίπτωση», (Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συνεργασίας μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας Οικολογικής Διαχείρισης Ελαστικών ECOELASTIKA και του Δήμου Φλώρινας με σκοπό την εφαρμογή εναλλακτικής διαχείρισης παλαιών ελαστικών οχημάτων», (Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00€) για προσφορά δώρων και χρηστικών προϊόντων του κ. Δημάρχου σε ιδρύματα του Δήμου Φλώρινας, ενόψει των εορτών του Πάσχα 2024», (Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

4ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για τον στολισμό της εξέδρας των Επιταφίων και την ηχητική κάλυψη την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής», (Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού τετρακοσίων ενός ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (401,76€) για την προμήθεια λαμπάδων για τις ανάγκες των δομών ( Παιδικοί Σταθμοί & ΚΔΑΠ) της Δ/νσης του Πρώην ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας», (Εισηγήτρια η κα Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένη Δ/νσης του Πρώην ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας οικον. Έτους 2023», (Εισηγήτρια η κα Σκέντου Μαρία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Ταμείου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας).

7ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απολογισμού Δήμου Φλώρινας οικον. Έτους 2023», (Εισηγήτρια η κα Σκέντου Μαρία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Ταμείου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας).

8ο ΘΕΜΑ: «Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμών στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την εξυπηρέτηση της ένταξης στο τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», (Εισηγήτρια η κα Σκέντου Μαρία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Ταμείου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας).

9ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την καταβολή των τελών για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Φλώρινας με διάρκεια ασφάλισης την 06-04-2024 έως 06-04-2025 συνολικού ύψους 16.816,00 €», (Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

10ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση όρων Διενέργειας πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου , προς χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων», (Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

11ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση όρων Διενέργειας πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπολοίπου (μέρους) των κοινοχρήστων χώρων εντός της πλατείας Γ.Μόδη , προς χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2024», (Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

12ο ΘΕΜΑ: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Φλώρινας έτους 2024 », (Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

13ο ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών τους ορίων (αρθρ.99 Ν.3852/10)», (Εισηγητής ο κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής).

14ο ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τη μετακίνηση και τη δέσμευση πιστώσεων, του Δημάρχου Φλώρινας Βασιλείου Γιαννάκη, εκτός έδρας», (Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας).

Σημείωση: Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη της Επιτροπής να ενημερώνουν έγκαιρα την γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Βασίλειος Γιαννάκης
Δήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα