Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 20 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -7-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 2/2024 Δημοτικής Επιτροπής), στις 20 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας και της Εταιρείας Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλώρινας (Ε.Μ.Α.Ε.Φ.), στις 21 Φεβρουαρίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για την επιχορήγηση του Συλλόγου Πολυτέκνων Π.Ε. Φλώρινας για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 24 Φεβρουαρίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Αποδοχή των όρων ένταξης της Πράξης ¨Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Φλώρινας με Κωδικό ΟΠΣ 6004424 στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021 – 2027¨», (Εισηγήτρια η κα Αφροδίτη Κεσίδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας).

4ο ΘΕΜΑ: «Αποδοχή και εφαρμογή των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», περιόδου 2023 – 2024», (Εισηγήτρια η κα Αφροδίτη Κεσίδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου», (Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Δαουτοπούλου, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Αποδοχή της έγκρισης κατανομής και πλήρωσης υφιστάμενων θέσεων εποχικού προσωπικού κατηγορίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την υλοποίηση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών για την περίοδο 2023-24», (Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Δαουτοπούλου, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας).

7ο ΘΕΜΑ: «Υποβολή Αιτήματος Πρόσληψης Προσωπικού στο Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 21.500 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, σε φορείς του δημόσιου τομέα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)», (Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Δαουτοπούλου, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας).

8ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης / ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Φλώρινας, για τα έτη 2023 και 2024» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ «284338»», (Εισηγητής ο κος Δανιήλ Στεφανόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016)

9ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση», (Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

10ο ΘΕΜΑ: «Εκμίσθωση του ακινήτου(Καφενείου) που βρίσκεται στο ισόγειο του Κοινοτικού Καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Καλλινίκης του Δήμου Φλώρινας», (Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Φλώρινας).

11ο ΘΕΜΑ: «Κατάθεση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού του Δήμου Φλώρινας», (Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας).

12ο ΘΕΜΑ: «Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας Β΄ Εξαμήνου έτους 2023», (Εισηγητής ο κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής).

13ο ΘΕΜΑ: «Αποδοχή των όρων της τροποποίησης της Πράξης ¨Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φλώρινας¨ με Κωδικό ΟΠΣ 6002753 και ένταξη στο Πρόγραμμα ¨Δυτική Μακεδονία 2021-2027¨», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

14ο ΘΕΜΑ: «Αποδοχή των όρων της Πράξης ¨Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας Δήμου Φλώρινας¨ με Κωδικό ΟΠΣ 6003508 στο Πρόγραμμα ¨Δυτική Μακεδονία 2021-2027¨», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

15ο ΘΕΜΑ: «Χρήση – χορήγηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας», (Εισηγητής ο κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας).

Σημείωση: Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη της Επιτροπής να ενημερώνουν έγκαιρα την γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασίλειος Γιαννάκης
Δήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα