Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 23 του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -21-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 2/2024 Δημοτικής Επιτροπής), στις 23 του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού επτακοσίων Ευρώ (700,00€) για την επιχορήγηση της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας, Τμήμα Αντισφαίρισης για την πραγματοποίηση προπαιδικού πρωταθλήματος αντισφαίρισης, στις 12 Μαΐου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού επτακοσίων Ευρώ (700,00€) για την επιχορήγηση του Συλλόγου Ιστορικών Μελετών «ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ» για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 19 Μάϊου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00€) για την επιχορήγηση του Αθλητικού, Πολιτιστικού Συλλόγου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Φλώρινας για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης της αθλητικής ομάδας και τη συμμετοχή σε αγώνες της PRE LEAGUE Εθνικής κατηγορίας Volleyball, τον Απρίλιο & Μάιο του 2024».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

4ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας και της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Φλώρινας, στις 23 Μαΐου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Φλώρινας και Δήμου Πρεσπών για τη δημιουργία ¨ΑΝΤΕΝΑΣ¨ στο πλαίσιο της πράξης: ¨Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φλώρινας¨ με Κωδικό ΟΠΣ 6002753 στο Πρόγραμμα ¨Δυτική Μακεδονία 2021-2027¨».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

7ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

8ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την διαδικασία ενεργειών προς απόδοση στο Δήμο Φλώρινας των με αριθ. 1,2,6 και 71 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Φλώρινας».
(Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

9ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας ενόψει της αγωγής που έχει κατατεθεί (τακτική διαδικασία κτηματολογίου) με εναγόμενο τον ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και αφορά το ακίνητο ¨Στρατιωτικό Νεκροταφείο Φλώρινας¨ εκτάσεως 1.535,94 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Φλώρινας».
(Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

10ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας ενόψει της αγωγής που έχει κατατεθεί (τακτική διαδικασία κτηματολογίου) με εναγόμενο τον ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και αφορά το ακίνητο ¨Στρατόπεδο 4101 ΠΜΥ¨ εκτάσεως 2.825,92 τ.μ.το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Φλώρινας».
(Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

11ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση- κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Αστικού ακινήτου με αριθμό 22 επί της οδού Βασιλέως Φιλίππου 22 στην Φλώρινα».
(Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

12ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση- κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Αστικού ακινήτου με αριθμό 22α επί της οδού Βασιλέως Φιλίππου 22 στην Φλώρινα».
(Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

13ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση- κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Αχλάδας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής έκτασης Ε=21.704,33 τ.μ».
(Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

14ο ΘΕΜΑ: «: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (6.237,18€) για: 1.την προμήθεια πασχαλινών δωροσακούλων με ζαχαρωτά στα ΚΔΑΠ, 2. την προμήθεια πασχαλινών δωροσακούλων με ζαχαρωτά στους Π.Σ.,3. και την προμήθεια φωτογραφικού πακέτου στους Π.Σ.».
(Εισηγήτρια η κα Γκορτσίλα Ελένη, Προϊσταμένη Δ/νσης του Πρώην ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας).

15ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για έξοδα μετακίνησης (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, διόδια) εκτός έδρας στο εσωτερικό του Δημάρχου Φλώρινας και απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου».
(Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

16ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπόλογου για έξοδα μετακίνησης (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, διόδια) εκτός έδρας στο εσωτερικό του Δημάρχου Φλώρινας με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΗ 6906, ΚΗΗ 6915, ΚΤΥ 2088 & ΚΤΥ 2098, έγκριση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα του υπόλογου ποσού 1.750,00 € και απόδοση λογαριασμού έως 23.07.2024».
(Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

Σημείωση: Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη της Επιτροπής να ενημερώνουν έγκαιρα την γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Βασίλειος Γιαννάκης
Δήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα