Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 26 του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -16-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 2/2024 Δημοτικής Επιτροπής), στις 26 του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για την επιχορήγηση της Εταιρείας Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλώρινας (ΕΜΑΕΦ) για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 1 Απριλίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για την επιχορήγηση της Γυμναστικής Ένωσης Φλώρινας, προκειμένου να διοργανώσει Διασυλλογικούς Αγώνες Ξίφους Ασκήσεων, στις 27 Απριλίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ και ογδόντα λεπτών (5.500,80€) για την κάλυψη δαπανών/εξόδων κηδείας πρώην Δημάρχου του Δήμου Φλώρινας», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας),

4ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση- κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου(Πρώην κοινοτικό κατάστημα) στην Κοινότητα Κάτω Καλλινίκης», (Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση- κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Γ. Μόδη στην Φλώρινα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων», (Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση- κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου στην 25ης Μαρτίου 1 και Λεωφόρος Ελευθερίας στην Φλώρινα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων», (Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

7ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση- κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου στην 25ης Μαρτίου 1 και στην Μητροπολίτου Αυγουστίνου Καντιώτη στην παραποτάμια όχθη του ποταμού Σακουλέβα στην Φλώρινα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων», (Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

8ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση- κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου στην παραποτάμια όχθη (Λεωφόρος Μητροπολίτη Αυγουστίνου Καντιώτη απέναντι γειτονικών ακινήτων και χώρου στάθμευσης ) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων», (Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

9ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση- κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου στο Νέο Πάρκο στην Φλώρινα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων», (Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

10ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση- κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης στην Κοινότητα Μεσοκάμπου για την ανόρυξη γεώτρησης έκτασης 50,00 τ.μ.», (Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

11ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση όρων Διενέργειας πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 22 και 22α καταστημάτων του δήμου Φλώρινας», (Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

12ο ΘΕΜΑ: «¨Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην πόλη της Φλώρινας (όπισθεν 1ου Λυκείου Φλώρινας – οικία Μ*)¨ (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 6/2024 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας)», (Εισηγήτρια η κα Χριστιάνα Τσουμίτα, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας).

13ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης/τρόπου εκτέλεσης για τη διενέργεια του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων “έξυπνης” πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας», προϋπολογισμού 424.599,99ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%», (Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

14ο ΘΕΜΑ: «Κατανομή Α’ δόσης 2024 ποσού 158.280,00€ (καθαρό 158.042,58€) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας».
(Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας).

Σημείωση: Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη της Επιτροπής να ενημερώνουν έγκαιρα την γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Βασίλειος Γιαννάκης
Δήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα