Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 28 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -9-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 2/2024 Δημοτικής Επιτροπής), στις 28 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού επτακοσίων Ευρώ (700,00€) για την επιχορήγηση του Συλλόγου Γυναικών Παπαγιάννη για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 10 Μαρτίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού εξακοσίων Ευρώ (600,00€) για την επιχορήγηση της Ένωσης Κρητών Ν. Φλώρινας «Η Μεγαλόνησος» για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 8 Μαρτίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού εξακοσίων Ευρώ (600,00€) για την επιχορήγηση του Συλλόγου Συνταξιούχων Δασκάλων & Νηπιαγωγών Ν. Φλώρινας για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 9 Μαρτίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

4ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για την επιχορήγηση του Ομίλου Ξιφασκίας Φλώρινας, προκειμένου να διοργανώσει το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ξιφασκίας U-14, από 15 έως 17 Μαρτίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για την επιχορήγηση του Σωματείου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών «ΛΥΓΚΗΣΤΕΣ» για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 23 & 24 Μαρτίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης με τίτλο: ¨Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας Δήμου Φλώρινας» με Κωδικό ΟΠΣ 6003508 στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021-2027¨», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

7ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των έξι χιλιάδων Ευρώ (6.000,00€) για την κάλυψη των εξόδων εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας 2024», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

8ο ΘΕΜΑ: «¨Εκμίσθωση εκ νέου των αστικών ακινήτων με αριθμούς 22 και 22α που βρίσκονται στην οδό Βασιλέως Φιλίππου στην Φλώρινα των οποίων έχει λήξει η μίσθωση¨ (σχετ. η με αριθμ. 4/2024 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας)», (Εισηγήτρια η κα Χριστιάνα Στ. Τσουμίτα, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας).

9ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Δικηγόρου κας Σαββίδου Ελισάβετ σχετικά με την αποζημίωση του κου X.K του E.», (Εισηγητής ο κος Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας).

10ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Δικηγόρου κας Σαββίδου Ελισάβετ σχετικά με την αποζημίωση του κου Σ.Π. του Δ.», (Εισηγητής ο κος Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας).

11ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικαστικού επιμελητή, προκειμένου να επιδώσει την 1/2024 Πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού της αποζημίωσης επί της οδού Αβέρωφ στη Φλώρινα, Δήμου Φλώρινας Νομού Φλώρινας σε αποδέκτη που κατοικεί στον Εξαπλάτανο Πέλλας», (Εισηγητής ο κος Μιχαήλ Παπαγιαννάκης, Προϊστάμενος Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

12ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση όρων Διενέργειας πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων , προς χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων», (Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας).

13ο ΘΕΜΑ: «Κατάργηση του τραπεζικού λογαριασμού της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος», (Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας).

14ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού τριακοσίων Ευρώ (300,00€) για την επιχορήγηση του Μορφωτικού Συλλόγου Παπαγιάννη «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» για τη συμμετοχή στο 6ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Κωδωνοφορίας «BELL ROADS», στις 3 Μαρτίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

Σημείωση: Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη της Επιτροπής να ενημερώνουν έγκαιρα την γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασίλειος Γιαννάκης
Δήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα