Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 28 του μηνός Μαΐου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -26-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 2/2024 Δημοτικής Επιτροπής), στις 28 του μηνός Μαΐου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για την επιχορήγηση του Λυκείου των Ελληνίδων – Παράρτημα Φλώρινας για την αναβίωση του εθίμου του Άη Γιάννη του Κλήδονα, στις 26 Ιουνίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας και του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη στις 14 & 16 Ιουνίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση», (Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

4ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση», (Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου: ¨Διαγραμμίσεις Οδών Δήμου Φλώρινας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου¨», (Εισηγητής ο κος Σάββας Κουγιουμτζόγλου, Πρόεδρος της Επιτροπής ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου ¨ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ¨).

6ο ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Αβέρωφ 78Α στη πόλη της Φλώρινας (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 10/2024 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας)», (Εισηγήτρια η κα Χριστιάνα Τσουμίτα, Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

7ο ΘΕΜΑ: «Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Φλώρινας σε οδούς περιμετρικά των Σχολικών Μονάδων της Φλώρινας (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 11/2024 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας)», (Εισηγήτρια η κα Χριστιάνα Τσουμίτα, Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

8ο ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση σχετικά με την δημοπράτηση ή μη ακινήτου, ήτοι κοινόχρηστος χώρος εντός της λαϊκής αγοράς (στέγαστρο) έναντι του Σούπερ Μάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.= 39,45 τ.μ. (σχετ. η με αριθμ. 12/2024 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας)», (Εισηγήτρια η κα Χριστιάνα Τσουμίτα, Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

9ο ΘΕΜΑ: «Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Φλώρινας», (Εισηγήτρια η κα Κεσίδου Αφροδίτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας).

10ο ΘΕΜΑ: «Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος για το έργο με τίτλο «Πιλοτικό πρόγραμμα για προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών στεγάστρων σε μικρούς ανοιχτούς αθλητικούς χώρους των Δήμων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων ακραίων καιρικών συνθηκών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή», (Εισηγητής ο κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας).

Σημείωση: Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη της Επιτροπής να ενημερώνουν έγκαιρα την γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Βασίλειος Γιαννάκης
Δήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα