Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 30 του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -22-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 2/2024 Δημοτικής Επιτροπής), στις 30 του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη για την υποβολή αίτησης επέκτασης του προγράμματος Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών του ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)», (Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Δαουτοπούλου, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «Κατανομή θέσεων πρακτικής άσκησης μαθητών από τις δομές του Μεταλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Φλώρινας», (Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Δαουτοπούλου, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Φλώρινας και Δήμου Πρεσπών για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών τους ορίων (αρθρ.99 Ν.3852/10)», (Εισηγητής ο κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής).

4ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων και γνωμοδότησης κατακύρωσης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Φλώρινας» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ ¨284494¨», (Εισηγητής ο κος Δανιήλ Στεφανόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016).

5ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση», (Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση-κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου στην οδό Βασιλέως Φιλίππου 30 πλησίον της Δημοτικής Αγοράς στην Φλώρινα επιφανείας Ε= Ε1=5,10 τ.μ.», (Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

7ο ΘΕΜΑ: «Υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών», (Εισηγητής ο κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

8ο ΘΕΜΑ: «Εντάξεις νέων δράσεων/έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2017-2021», (Εισηγητής ο κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

Σημείωση: Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη της Επιτροπής να ενημερώνουν έγκαιρα την γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Βασίλειος Γιαννάκης
Δήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα