Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 31 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -5-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 2/2024 Δημοτικής Επιτροπής), στις 31 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500,00€) για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης «ΣΑΡΙΣΕΣ» Φλώρινας, προκειμένου να διοργανώσει το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Β. Ελλάδος Εφήβων-Νεανίδων, στις 4 Φεβρουαρίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των τριακοσίων δέκα Ευρώ (310,00€) για την τουριστική προβολή του Δήμου Φλώρινας σε χειμερινό ταξιδιωτικό οδηγό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των υπολοίπων τους στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Φλώρινας».
(Εισηγήτρια η κα Σκέντου Μαρία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Ταμείου του Δήμου Φλώρινας).

4ο ΘΕΜΑ: «Κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Φλώρινας, του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και μεταφορά των υπολοίπων τους στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Φλώρινας καθώς και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα του Δήμου Φλώρινας».
(Εισηγήτρια η κα Σκέντου Μαρία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Ταμείου του Δήμου Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Δικηγόρου κας Μπραγιάννη Παρασκευής σχετικά με την αποζημίωση του κου D.M.».
(Εισηγητής ο Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» συγχρηματοδοτούμενο από το ευρωπαϊκό ταμείο με τίτλο «Ενίσχυση δομών Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών / Υφιστάμενα Κέντρα Κοινότητας».
(Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Δαουτοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

7ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικαστικού επιμελητή προκειμένου να επιδώσει την καταλογιστική πράξη της Υπηρεσίας επιτρόπου της Π.Ε. Φλώρινας με αριθμ. 2/2024».
(Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Δαουτοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

8ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικαστικού επιμελητή προκειμένου να επιδώσει την καταλογιστική πράξη της Υπηρεσίας επιτρόπου της Π.Ε. Φλώρινας με αριθμ. 2/2024».
(Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Δαουτοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

9ο ΘΕΜΑ: «Λήψη Απόφαση σχετικά με την προσφυγή της ΚΕΔΕ και Δήμων στο ΣτΕ, κατά της επιβολής τέλους ταφής».
(Εισηγητής ο κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας).

10ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

Σημείωση: Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη της Επιτροπής να ενημερώνουν έγκαιρα την γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Βασίλειος Γιαννάκης
Δήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα