01.09.2017 – Π.Ε.Ε. – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου & Προμηθειών
Φλώρινα,01-09-2017
Αρ. Πρωτ.:16409

Ο Δήμος Φλώρινας, σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 15576/21-08-2017 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας με αριθμό ΑΔΑΜ αιτήματος: 17REQ001837546 και αριθμό ΑΔΑΜ έγκρισης: 17REQ001865545και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικέςκλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι τις08/09/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα