01.09.2020 – Π.Ε.Ε. – Επαναληπτικές απολυμάνσεις δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων και οχημάτων

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
 

Φλώρινα, 01/09/2020

Αρ. Πρωτ.: 17240

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επαναληπτικές απολυμάνσεις δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων και οχημάτων

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών επαναληπτικών απολυμάνσεων δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων και οχημάτων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετική κλειστή προσφορά.

Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 6.621,60€ με το ΦΠΑ που θα καλυφθεί από την υπ’ αριθμό 18209/13.03.2020 (ΑΔΑ: Ψ0Γ646ΜΤΛ6-Τ3Σ) απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής με θέμα: “Έκτακτη κατανομή ποσού 10.770.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19”, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου με Κ.Α.Ε . 10-6117.006 οικονομικού έτους 2020.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 07/09/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος

Ηλίας Μούλελης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης έκδηλωσης ενδιαφέροντος και έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα