02.06.2021 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια εκκλησιαστικών ειδών (προσκυνητάρι, καρέκλες κοσμικές, τραπέζι μυστηρίου)

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
 Φλώρινα, 02 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 12329

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα

ΚΟΙΝ.:
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δήμου Φλώρινας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προμήθεια εκκλησιαστικών ειδών  (προσκυνητάρι, καρέκλες κοσμικές, τραπέζι μυστηρίου)

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθεια εκκλησιαστικών ειδών (προσκυνητάρι, καρέκλες κοσμικές, τραπέζι μυστηρίου) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετική κλειστή προσφορά.
Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 1.822,80€ με το ΦΠΑ (24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α: 45-7135.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2021.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με την προϋπόθεση ικανοποίησης των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 08/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Προτείνεται η επιτόπια αυτοψία του χώρου από τους ενδιαφερόμενους πριν την υποβολή προσφοράς.
Η παράδοση των υλικών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Λάζαρος Αντωνιάδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf) κια για λήψη του πρωτογενούς αιτήματος/τεχνικής περιγραφής κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα