02.06.2021 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια υλικών περίφραξης γηπέδου 5×5 Σιταριάς

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΦΛΩΡΙΝΑ, 31 – 5 -2021
Αρ. Πρωτ.: 12224

Προς:
Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Φλώρινας σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά για την προμήθεια υλικών περίφραξης γηπέδου 5×5 Σιταριάς.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 10/6/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 8.525,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15-7135.012 προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2021.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων του Δήμου Φλώρινας στο τηλ. 23850-45790 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας www.cityoflorina.gr

Ο Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Αθ. Θεοφανίδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα