03.04.2019 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Φλώρινα, 03/04/2019
Αρ. Πρωτ.: 6581

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας για το έτος 2019, σύμφωνα με το με Α.Π. 442/26-03-2019 – 19REQ004676002 Πρωτογενές αίτημα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας, με τις με Α.Π 458/29-03-2019, 459/29-03-2019, 460/29-03-2019 και 641/29-03-2019 (19REQ004698863) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και την υπ’αριθμ. 24/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Τα υλικά καθαριότητας αφορούν τα προγράμματα «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)», «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)», «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)» καθώς και τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 10/04/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. στο Γραφείου πρωτοκόλλου του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 6.776,95€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα