03.05.2018 – Π.Ε.Ε. – Ανάθεση υπηρεσιών Παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από την Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Α.Π.Α Δήμου Φλώρι

logo-dimos100x100Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα, 30/04/2018
Αρ. πρωτ:963

Ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάθεση υπηρεσιών παιδιάτρου για τα νήπια των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ . Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας μέχρι και την 07/05/2015 και ώρα 10:00π.μ.. Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα ή Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΥΠΠ) και μπορούν να δώσουν προσφορά μερικώς ή ολικώς της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 07/05/2018 και ώρα 11:00 όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να παρευρεθούν αν το επιθυμούν.
Το τεύχος υποβολή αιτήματος, τεχνική περιγραφή-ενδεικτικός προϋπολογισμός παροχής υπηρεσιών Παιδιάτρου υπ’αριθμ. 913/24-04-2018 θα δίνεται από την οικονομική υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ .Κ.Π.Α.Π.Α., Σ.Σ.Ιωαννίδη, αλλά είναι και αναρτημένο στο site του Δήμου Φλώρινας. Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας και στην διαύγεια.

Η Πρόεδρος

Γαϊγάνη-Τίτα Παναγιώτα

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα