03.05.2019 – Π.Ε.Ε. – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣlogo-dimos100x100
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ, 30 / 04 / 2019
Αρ. Πρωτ.: 8758

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 4962 / 12 – 03 – 2019 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας με αριθμό ΑΔΑΜ αιτήματος: 19REQ004596733 και την υπ΄ αρίθμ. 8636/24-04-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό ΑΔΑΜ έγκρισης: 19REQ004861912 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 10 / 05 / 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 15.946,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Δούμτσης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα