04.06.2021 – Π.Ε.Ε. – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ 25kgr ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
 ΦΛΩΡΙΝΑ, 04 / 06 / 2021
Αρ. Πρωτ.: 12592

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ 25kgr ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 11174/18-05-2021 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας με αριθμό ΑΔΑΜ αιτήματος: 21REQ008622495 και την υπ΄ αρίθμ. 11799/25-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό ΑΔΑΜ έγκρισης: 21REQ008658989 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 11/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 30-6662.007 του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2021.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Αθ. Θεοφανίδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf) και για το σχετικό πρωτογενές αίτημα κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα