04.11.2020 – Π.Ε.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΟΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΦΛΩΡΙΝΑ, 03 /11 / 2020
Αρ. Πρωτ.: 22578

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΟΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 20754 / 08 – 10 – 2020 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας με αριθμό ΑΔΑΜ αιτήματος: 20REQ007443562 και την υπ΄ αρίθμ. 22462 /02-11-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό ΑΔΑΜ έγκρισης: 20REQ007571995 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 10/11/ 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 24.793,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 30-6262.034 του προϋπολογισμού (ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών ΣΑΤΑ ΠΟΕ) του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2020.

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Δούμτσης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα