04.11.2020 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού οστεοφυλακίου (φορέων, οστεοθηκών)

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
 Φλώρινα, 04 Νοεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 22646

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού οστεοφυλακίου (φορέων, οστεοθηκών))

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού οστεοφυλακίου (φορέων, οστεοθηκών) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 10.850,00€ με το ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 09/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.

  • Η υποβολή των προσφορών θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή παραπάνω ομάδες των υπό προμήθεια ειδών.
  • Σε κάθε ομάδα θα πρέπει η προσφορά να καλύπτει την ποσότητα της.
  • Η προσφερόμενη τιμή ανά είδος δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
  • Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ομάδων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.
  • Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.
  • Το γεγονός μη υποβολής προσφοράς σε μία ομάδα δεν επηρεάζει την συμβασιοποίηση της άλλης ομάδας.

Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινα (www.cityoflorina.gr).

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ηλίας Μούλελης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα