05.09.2017 – 2η Π.Ε.Ε. – Προμήθεια σιδηροσωλήνων κιγκλιδωμάτων

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα, 05-9 – 2017
Αρ. Πρωτ.: 16619

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια σιδηροσωλήνων κιγκλιδωμάτων σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 14366/31-7-2017 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας το οποίο εγκρίθηκε με την αριθ. 254/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω0ΒΕΩΗΙ-ΔΦΩ)και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 12-09-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 880,90 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαναστασίου Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα