06.08.2021 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για το εργατικό προσωπικό

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
 

Φλώρινα, 06 Αυγούστου 2021
Αρ. Πρωτ.: 16775

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για το εργατικό προσωπικό)

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για προμήθεια απολυμαντικού υλικού για το εργατικό προσωπικό, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 3.604,00€ με το ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με την προϋπόθεση ικανοποίησης του συνόλου των προδιαγραφών της τεχνικής περιγραφής του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 13/08/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.cityoflorina.gr).

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
(σύμφωνα με την απόφαση 07/2021, ΑΔΑ:6ΩΣΨΩΗΙ-ΧΤ8)

Ηλίας Μούλελης

 Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα