08.08.2019 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών τακτικού ελέγχου, συντήρησης και επισκευής παιδικών χαρών

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ, 07 – 08 -2019
Αρ. Πρωτ.: 15556

Ο Δήμος Φλώρινας σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών τακτικού ελέγχου, συντήρησης και επισκευής παιδικών χαρών.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 14/08/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 19.840,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων του Δήμου Φλώρινας στο τηλ. 23850-45790 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα θα δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας www.cityoflorina.gr.

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Δούμτσης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και σχετικών εγγράφων της (τεχνική περιγραφή, έμτυπο οικονομικής προσφοράς) κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα