08.12.2017 – Π.Ε.Ε. – Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων έτους 2018, ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016


 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πληροφορούμε τους εργολήπτες και μελετητές που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων της υπηρεσίας μας για το έτος 2018 σύμφωνα με την προηγηθείσα Πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 24701/7-12-2017 και επιλέξουν την αποστολή της αίτησής τους μέσω fax, να αποστέλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά στους αριθμούς fax 2385351026 και 2385044628, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Εργολήπτες και μελετητές που απέστειλαν την αίτησή τους μέσω fax μέχρι την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν την λήψη της από την υπηρεσία μας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της σχετικής πρόσκλησης, (ήτοι μέχρι 29-12-2017), στο τηλέφωνο 2385351247. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούν να καταχωρηθούν στους αντίστοιχους καταλόγους ενδιαφερομένων και οι κατάλογοι θα οριστικοποιηθούν χωρίς την εγγραφή τους σε αυτούς.


 

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φλώρινα, 7-12-2017
Αριθ. Πρωτ.: 24701

Ο Δήμος Φλώρινας προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων έτους 2018 ανά κατηγορία έργων/μελετών της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:

Α. Κατηγορίες έργων
1. Οικοδομικά
2. Οδοποιία
3. Ηλεκτρομηχανολογικά
4. Πρασίνου

Β. Κατηγορίες μελετών
1. (6)-Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων
2. (8)-Στατικές μελέτες (μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)
3. (9)-Μελέτες μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές
4.(10)-Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής, αερολιμένων και Κυκλοφοριακές Μελέτες
5.(13)-Μελέτες Υδραυλικών Έργων, εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και μελετητές να υποβάλουν την σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του εργοληπτικού/μελετητικού πτυχίου τους το οποίο είναι σε ισχύ, εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, μέχρι τις 29-12-2017 στο γραφείο πρωτόκολλου του Δήμου Φλώρινας , στη Δ/νση Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρ 97, ΤΚ 53100. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με fax εντός της παραπάνω προθεσμίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο γραφείο γραμματείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΟΡΜΠΑΡΗΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εγγράφων της κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα