09.03.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια απορρυπαντικά απολυμαντικά

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Αποκομιδής Απορριμμάτων
Ανακυκλώσιμων Υκικών,
Καθαρισμού Κοινόχρηστων χώρων
Φλώρινα, 06 Μαρτίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 4151

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση προμήθειας ” Απορρυπαντικών απολυμαντικών για τον (καθαρισμό κάδων απορριμμάτων, οδοστρωμάτων και λαϊκών αγορών)” και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 14/03/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1228,84€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακυκλώσιμων Υκικών,
Καθαρισμού Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385022621 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνος: Αράπογλου Χαράλαμπος).

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος

Ιωάννης Αναγνωστόπουλος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των εντύπων της κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα