09.04.2019 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος (σάκοι 25kg) για την ΔΕ Μελίτης

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φλώρινα, 9-4-2019
Αρ. Πρωτ.: 7046

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος (σάκοι 25kg) για την ΔΕ Μελίτης σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2212/4-2-2019 Πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας με ΑΔΑΜ:19REQ004409716 και της 7Ν0ΤΩΗΙ-ΘΨ5 δέσμευσης πίστωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 15-4-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 2.490,91 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα Εκτέλεσης Έργων μ΄Αυτεπιστασία του Δήμου Φλώρινας στο τηλ. 23850 45790 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος

Δούμτσης Νικόλαος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα