09.10.2017 – 2η Π.Ε.Ε. – Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φλώρινα, 09 – 10 – 2017
Αρ. Πρωτ.: 19139

Ο Δήμος Φλώρινας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό πρωτοκόλλου 17678/19-08-2017 η οποία θεωρήθηκε άγονη λόγω μη κατάθεσης προσφορών, ανακοινώνει ότι επανέρχεται για τον ίδιο λόγο και θα προβεί στη συλλογή προσφορών εκ νέου, για την ανάθεση ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ) σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 15183 / 11 – 09 – 2017 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας με αριθμό ΑΔΑΜ αιτήματος: 17REQ001813749 και αριθμό ΑΔΑΜ έγκρισης: 17REQ001955602 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 16 / 10 / 2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 4.092,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Για λήψη της πρόσκλησης εκδηλ. ενδιαφέροντος και του σχετικού εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα