10.03.2021 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων και υλικών

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 


ΦΛΩΡΙΝΑ, 09-03-2021
Αρ. Πρωτ.: 5107

Προς:
Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς
Φορείς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Φλώρινας σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων και υλικών για τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 12/03/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 9.674,29 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 30-6661.001 & 30-7135.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2020.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων υλοποίησης της προμήθειας θα τηρηθούν τα ελάχιστα χρονικά περιθώρια υποβολής προσφορών. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας το συντομότερο δυνατόν.

Ο Αντιδήμαρχος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Αθ. Θεοφανίδης

Για αναλυτική προβολή της  πρόσκλησης  κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα