10.03.2023 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ του έργου με τίτλο: «Έργο φωταγώγησης αγαλμάτων, προτομών και λοιπών μνημείων πόλης Φλώρινας»

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Καπετάν Κώττα 1
531 00 Φλώρινα
Τηλέφωνο: 23853 45790
E-mail: techdiflo@gmail.com

 Φλώρινα, 10.03.2023
Αρ. Πρωτ: 9810

Προς:
[τους οικονομικούς φορείς]

1. κ. Εμμανουήλ Μαρσέλλο
Πικροδάφνης 15
173 42 Άγιος Δημήτριος-Αθήνα
Τηλ: 211 7407492, 6972017293
Email: info@lightergo.gr

2. Αψίδα Τεχνική Α.Ε
Βόδα Μιχαήλ 35
104 40 Αθήνα
Τηλ: 210 8831480
Email: info@apsidatexniki.gr

3. κα. Χρυσάνθη Καλλονιάτη
Γυαλού Πηγάδι
811 00 Λέσβος
Τηλ: 6979660125
Email: xkalloni@gmail.com

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δήμου Φλώρινας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
του έργου με τίτλο:
«Έργο φωταγώγησης αγαλμάτων, προτομών και λοιπών μνημείων πόλης Φλώρινας».

Πρόσκληση βάσει του άρθρου 120 του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το ά 53 του ν. 4782/21 για συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση του ά. 118 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν 4782/2021 για την εκτέλεση του έργου «Έργο φωταγώγησης αγαλμάτων, προτομών και λοιπών μνημείων πόλης Φλώρινας» και εκτιμώμενη αξία 60.000,00 € + 14.400,00 € ΦΠΑ 24% – σύνολο 74.400,00 €.

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδίως της παρ.7 του ά. 54, του άρθρου 118, της παρ.3 του άρθρου 120, των παρ.1,2,6 & 7 του ά. 73 και της παρ1 του άρθρ. 74 όπως (συμπληρώθηκαν/ τροποποιήθηκαν/ αντικαταστάθηκαν/ διαμορφώθηκαν) ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρο 17, 2223,50 & 53 του ν. 4782/21.
  2. Τη με αριθμό 167/2022 (ΑΔΑ: ΨΓΝ2ΩΗΙ-ΤΧΗ) απόφαση ΔΣ περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου 2023 και τις σχετικές τροποποιήσεις αυτού.
  3. Τη με αριθμό 175/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΜ1ΩΗΙ-ΤΛΚ) ΑΔΣ περί έγκρισης προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας έτους 2023 και τις σχετικές αναμορφώσεις αυτού.
  4. Την από 16.02.2023 θεωρημένη μελέτη της Υπηρεσίας με τίτλο «Έργο φωταγώγησης αγαλμάτων, προτομών και λοιπών μνημείων πόλης Φλώρινας» εκτιμώμενης αξίας 60.000,00€ +(ΦΠΑ 24%) 14.400,00 €.
  5. Το με αριθμό πρωτ. 7731/28.02.2023 αίτημα διάθεσης πίστωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 23REQ012201534).
  6. Την αριθ. πρωτ. 8799/06.03.2023 ΑΑΥ (ΑΔΑ: ΨΤ9ΡΩΗΙ-7ΛΛ) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 3 του π.δ.80/2016 για το οικονομικό έτος 2023 (δέσμευση πίστωσης 74.400,00 ευρώ από τον ΚΑ 30-7325.405 που καταχωρήθηκε με α/α Α/441 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
  7. Το άρθρο 36 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 4 του Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) με ισχύ από 01-09-2021(παρ. 1, άρθο 142 του ν. 4782/2021) σύμφωνα με το οποίο : «Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, εξαιρουμένης της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 128, περί ανάθεσης εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για τη μελέτη και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων και συμβάσεων παραχώρησης έργων».
  8. Το άρθρο 13Α «Πρόσκληση υποβολής προσφορών και αξιολόγηση προσφορών στις διαδικασίες των άρθρων 118 και 328 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» της ΚΥΑ με αριθμό 166278/25-06-2021(ΦΕΚ 2813/Β’/30-06-2021).
  9. Το γεγονός πως το έργο σύμφωνα με την από 16.02.2023 θεωρημένη μελέτη και το Άρθρο 100 του ΚΔΕ (ν.3669/2008 όπως ισχύει) περιλαμβάνει εργασίες που εμπίπτουν στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εργασιών.
  10. Το γεγονός πως οι καλούμενοι οικονομικοί φορείς (εδ. β) παρ. 3 ά 120 όπως αντικαταστάθηκε με το ά 53 του ν. 4782/21) έχουν το εκ του νόμου δικαίωμα συμμετοχής τους, δηλαδή είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Ο Δήμος Φλώρινας σας καλεί να υποβάλετε Προσφορά
για την ανάθεση του έργου με τίτλο:
«Έργο φωταγώγησης αγαλμάτων, προτομών και λοιπών μνημείων πόλης Φλώρινας».
μέχρι 17.03.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 21.03.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» (αριθμό υποσυστήματος 196531 και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.
Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.
Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία {«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου PortableDocumentFormat (PDF)}. Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά, εφόσον φέρουν, τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί απορούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη δι επαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.
Ο (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω Δικαιολογητικά:
1.1 απόσπασμα ποινικού μητρώου (παρ.1 του ά.73 ν. 4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν.4782/21)
1.2 Φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον οικονομικό Φορέα και νια τις κοινοπραξίες στα οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη.
1.3 Ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό πρόσωπο για το προσωπικό του με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του TEE, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι (παρ.2.α+β του ά.73 του ν. 4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με το ά 22 του ν. 4782/21)
1.4 Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα απόφαση οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το ά 23 (παρ.4) του ν. 4782/21.
1.5 Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 του Ν 4412/20216 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά με το Δήμο Φλώρινας.
1.6 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
1.7 Εν ισχύ Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (ά.75 παρ.2 και ά.76 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4782/21)
1.8 Συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της τεχνικής ικανότητας του φορέα (εμπειρία), ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες, δηλώνοντας την τεχνική του ικανότητα και εμπειρία μέσω καταλόγου εργασιών/έργων που εκτελέστηκαν την τελευταία πενταετία (αναφορές σε προσωπικό, εξοπλισμό και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης) (άρθρα 78 και 80 του Ν. 4412/2016, περί δάνειας εμπειρίας και στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων)

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) και εφόσον φέρουν, τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπό) φακέλους της προσφοράς.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1.2 και 1.3) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (21.03.2023 και ώρα 15:00 μ.μ) προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Τόσο η ανάθεση όσο και η εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4782/21 και θα διεξαχθούν υπό τους όρους του νόμου αυτού, της παρούσας πρόσκλησης και της από 05.08.2022 θεωρημένης τεχνικής μελέτης της ΔΤΥ του Δήμου Φλώρινας.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας http://www.cityoflorina.gr και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου http://www.tee.gr σύμφωνα με την παρ. 3 (γ) του άρθρου 120 του ν. 4412/2016.

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα