11.02.2022 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσίας για έλεγχο ΚΤΕΟ & κάρτες καυσαερίων για το 2022

logo-dimos100x100

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων

 

Φλώρινα, 11 Φεβρουαρίου 2022
Αρ. Πρωτ.: 2764

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την παροχή υπηρεσίας για έλεγχο ΚΤΕΟ & κάρτες καυσαερίων για το 2022 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 18/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 2.283,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της εν λόγω προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044781-80 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη: κα. Ελένη Ταταρίδου).

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

(σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 40/2022(6ΩΛΘΩΗΙ-6ΑΣ)
Απόφαση Δημάρχου)

Δημήτριος Αθ. Θεοφανίδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα