11.06.2022 – Π.Ε.Ε. – «Εργασίες Συντήρησης Πλατειών και Κοινόχρηστων Χώρων Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Κάτω Κλεινών»

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Μεγ. Αλεξάνδρου 97
Ταχ. Κώδικας: 53100
Τηλέφωνο: 23853 51010
E-mail: mayor-office@cityoflorina.gr

  Φλώρινα, 10.06.2022
ΑΠ: 18030

ΠΡΟΣ:
[τον οικονομικό φορέα]

Δημήτριο Γεωργόπουλο
Πολιτικό Μηχανικό
Παπασταύρου Τσάμη 1
531 00 Φλώρινα
τηλ 6977779525
info@almaflo.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
• Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Εργασίες Συντήρησης Πλατειών και Κοινόχρηστων Χώρων Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Κάτω Κλεινών»

Ο Δήμος Φλώρινας, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων ανάπλασης που χρηματοδοτούνται από το ΕΑΠ Τέλους Ανάπτυξης ΠΔΜ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση έργου με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης Πλατειών και Κοινόχρηστων Χώρων Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Κάτω Κλεινών» προϋπολογισμού 37.000,00 €

Για το λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη:

• το Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και ειδικά το άρθρο 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3536/2007.
• το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 118 περί απευθείας ανάθεσης
• τη με αριθ. 115/2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΦΩΗΙ-ΓΛ1) ΑΔΣ περί έγκρισης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Φλώρινας έτους 2022 και τις σχετικές τροποποιήσεις αυτού
• την με αριθ. 138/2021 (ΑΔΑ: ΩΜ9ΡΩΗΙ-ΒΘ0) ΑΔΣ περί έγκρισης προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας έτους 2022 και τις σχετικές αναμορφώσεις αυτού
• την από 03.06.2022 θεωρημένη μελέτη της Υπηρεσίας
• το με αριθμό 16965/06.06.2022 αίτημα διάθεσης πίστωσης (ΑΔΑΜ: 22REQ010725604)
• τη με αριθμό 17756/09.06.2022 Απόφαση Ανάληψης Πίστωσης (ΑΔΑΜ: 22REQ010726779)

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς για την κατασκευή του έργου με τίτλο: Εργασίες Συντήρησης Πλατειών και Κοινόχρηστων Χώρων Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Κάτω Κλεινών

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται μέχρι και την Τρίτη 14.06.2022 και ώρα 15:00 ή έγγραφη, σε σφραγισμένο Φάκελο Προσφοράς, προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας, μέσω της Γραμματείας Πρωτοκόλλου [Ταχ. Δ/νση: Μεγ. Αλεξάνδρου 97, 531 00 Φλώρινα], ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση email: techdiflo@gmail.com

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο των εργοληπτικών πτυχίων (ΜΕΕΠ) σε ισχύ ή από αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο κατηγορίας έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας: http://www.cityoflorina.gr και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου http://www.tee.gr σύμφωνα με την παρ. 3 (γ) του άρθρου 120 του ν. 4412/2016

Ο Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Σακουλέβας

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα