11.07.2017 – 2η Π.Ε.Ε. – Προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου Δ.Ε. Περάσματος

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φλώρινα, 10 – 07 – 2017
Αρ. Πρωτ.: 13068

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό πρωτοκόλλου 12368/29-06-2017 η οποία θεωρήθηκε άγονη λόγω μη κατάθεσης προσφορών, ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι επανέρχεται για τον ίδιο λόγο και θα προβεί στη συλλογή προσφορών εκ νέου, για την ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Δ.Ε. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 11469 / 16 – 06 – 2017 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας με αριθμό ΑΔΑΜ αιτήματος: 17REQ001536300 και αριθμό ΑΔΑΜ έγκρισης: 17REQ001600705 και επαναπροσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 12 / 07 / 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 8.314,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ εδώ (pdf) arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα