13.05.2021 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια κλιματιστικών για το γραφείο κοιμητηρίων του Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
 


Φλώρινα, 13 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ.: 10891

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προμήθεια κλιματιστικών για το γραφείο κοιμητηρίων του Δήμου Φλώρινας

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων σε κτηριακή μονάδα του δημοτικού κοιμητηρίου “Αναστάσεως Του Κυρίου” της Φλώρινας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετική κλειστή προσφορά.
Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 2.430,40€ με το ΦΠΑ (24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α: 45-7133.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2021.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με την προϋπόθεση ικανοποίησης των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 21/05/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Λάζαρος Αντωνιάδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη της σχετικής τεχνικής περιγραφής κάντε κλικ εδώ (pdf) και για λήψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (docx).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα