13.09.2017 – Π.Ε.Ε. – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΜΕΛΙΤΗΣ

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φλώρινα, 11 – 09 – 2017
Αρ. Πρωτ.: 17093

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΜΕΛΙΤΗΣ σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 15523 / 18 – 08 – 2017 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας με αριθμό ΑΔΑΜ αιτήματος: 17REQ001834240 και αριθμό ΑΔΑΜ έγκρισης: 17REQ001920205 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 18 / 09 / 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 3.091,13 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του εντύπου οικονονικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf) arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα