14.02.2022 – Π.Ε.Ε. – Εργασίες εκταφών/αποκατάστασης χώρων στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

 

Φλώρινα, 14 Φεβρουαρίου 2022
Αρ. Πρωτ.: 2954

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(επαναληπτική διαδικασία)
Εργασίες εκταφών/αποκατάστασης χώρων στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Φλώρινας

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εκταφών/αποκατάστασης χώρων στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Φλώρινας (επαναληπτική διαδικασία) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετική κλειστή προσφορά.
Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 23.808,00€ με το ΦΠΑ (24%). Θα βαρύνει τον Κ.Α: 45-6262.008 του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2022.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφεται αναλυτικά το ποσό ανά είδος.
2. Η αποδοχή της τεχνικής περιγραφής1 από τον ενδιαφερόμενο.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και την τεχνική περιγραφή απορρίπτεται.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με βασική προϋπόθεση την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 25/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.

Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Εξωτερικά του φακέλου της υποβληθείσας προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς:
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.cityoflorina.gr).

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Λάζαρος Αντωνιάδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και λήψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα