15.01.2021 – 2η Π.Ε.Ε. – Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

 


Φλώρινα, 15 Ιανουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 929

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα

 

ΚΟΙΝ.:
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δήμου Φλώρινας

 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 26033/21.12.2020 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 28 Δεκεμβρίου 2020, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν υποβλήθηκαν σχετικές προσφορές

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 9.250,40€ με το ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 22/01/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
(σύμφωνα με την απόφαση 07/2021, ΑΔΑ:6ΩΣΨΩΗΙ-ΧΤ8)

Ηλίας Μούλελης

Για αναλυτική προβολή της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του σχετικού εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf)

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα